Kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen, 7.5 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

I kursen arbetar du med utgångspunkt i systematiska litteraturöversikter med analyser av aktuell forskning i “education”. Fokus ligger på hur vanliga utbildningsvetenskapliga fenomen avgränsas teoretiskt och metodologiskt i respektive studie: Vad …

I kursen arbetar du med utgångspunkt i systematiska litteraturöversikter med analyser av aktuell forskning i “education”. Fokus ligger på hur vanliga utbildningsvetenskapliga fenomen avgränsas teoretiskt och metodologiskt i respektive studie: Vad innebär “lärande” eller “subjektskapande” i respektive studie och hur avgränsar man studier av dessa fenomen? Vi kommer även att diskuteras de konsekvenser dessa val får för den kunskap och det förklaringsvärde som olika studier har för didaktik/pedagogik som fält respektive vetenskap. I fokus står frågor om metodisk och teoretisk koherens genom analyser av om och på vilket sätt anspråk i syften och frågeställningar leder till trovärdiga och giltiga resultat. Därutöver analyseras hur antaganden om lärande, undervisning, kunskap, individ, samhälle, grupp etc. formar forskningsfrågor, design och de slutsatser som dras. I kursen analyseras de etiska och samhälleliga implikationerna av olika teoretiska och metodologiska ansatser inom det internationella forskningsfältet ”education”.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Didaktik

Didaktik

Didaktiken ger dig praktiska och teoretiska redskap att analysera, utveckla och bedöma undervisning, kunskaper och lärande i olika sammanhang. Områden som särskilt fokuseras i kursutbudet är didaktisk bedömning, design för lärande, verksamhetsutveckling samt teorier om lärande.

Didaktiken har sin kärna i hur man lär sig ett specifikt kunskapsområde i en viss miljö. Denna miljö kan vara mer eller mindre formellt organiserad, till exempel skola, universitet, museum eller föreningsliv. Didaktiken utvecklar kunskaper om vilka ramar och förutsättningar för lärande som erbjuds i olika miljöer, vad det är som sätts i fokus i en lärandesituation, hur lärande organiseras och hur kunskapsinnehållet gestaltas och på vilka sätt lärande och kunskapsanvändning bedöms. Kurserna vänder sig till lärare, pedagoger, informatörer och andra yrkesutövare som är intresserade av utbildningsfrågor.

ARBETSMARKNAD Med didaktik som huvudområde i en examen har du en inriktning mot vetenskap om lärande, kunskapsbildning och kunskapstraditioner samt utbildningssystemets roll i samhällsutvecklingen. Kunskaper i didaktik är användbart inom yrkeskategorier som till exempel lärare, förskolelärare, informatör och pedagog eller för dig som vill arbeta mer generellt med utbildningsfrågor.

EXAMEN su.se/examen

Didaktik