Metalogik: Fullständighet, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod FILOG3

Kursplan

Beskrivning

Kursens tyngdpunkt ligger på bevis av fullständighetssatsen för satslogik och predikatlogik, dvs att den semantiskt definierade relationen logisk konsekvens sammanfaller med den syntaktiskt definierade härledbarhetsrelationen i något av de vanliga…

Kursens tyngdpunkt ligger på bevis av fullständighetssatsen för satslogik och predikatlogik, dvs att den semantiskt definierade relationen logisk konsekvens sammanfaller med den syntaktiskt definierade härledbarhetsrelationen i något av de vanliga härledningssystemen för första ordningens logik. Ett komplett bevis ges för uppräkneliga språk, och de mängdteoretiska verktyg som behövs gås igenom. De ändringar som krävs i det överuppräkneliga fallet skisseras. Den filosofiska betydelsen av fullständighetsresultat i logiken diskuteras. Slutligen ges en kort introduktion till grundläggande begrepp och resultat i modellteori: isomorfi, elementär ekvivalens, kompakthetssatsen, Löwenheim-Skolems sats, m m.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Filosofi

Filosofi

Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor.

Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar. Hur bör vi leva? Har vi en fri vilja? Vad är ett rationellt beslut? Kan normer och värderingar vara sanna eller är de endast uttryck för känslor och attityder? Centrala forskningsområden inom praktisk filosofi är bland andra beslutsteori, moralfilosofi och politisk filosofi.

Inom teoretisk filosofi studeras grundläggande frågor om tillvarons beskaffenhet och om villkoren för vår kunskap om den. Begrepp som sanning, existens och mening är av särskilt intresse. Hur förhåller sig medvetandet till hjärnan? Finns det en verklighet som är oberoende av oss och kan vi i så fall veta något om den? Vad kännetecknar en vetenskaplig förklaring? Vad gör en slutledning giltig? Centrala forskningsområden inom teoretisk filosofi är bland andra kunskapsteori, språkfilosofi, vetenskapsteori och logik.

ARBETSMARKNAD Studier i filosofi tränar upp din analytiska förmåga, vilket du har nytta av i många yrken. Många kombinerar sina studier i filosofi med andra ämnen och arbetar sedan inom tekniska och naturvetenskapliga områden eller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig sektor.

EXAMEN su.se/examen

Filosofi