Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kulturgeografi. Kurspaketet kan vara första steget mot en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi och kan även vara ett bra komplement till andra studier. ...

Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kulturgeografi. Kurspaketet kan vara första steget mot en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi och kan även vara ett bra komplement till andra studier.

I kurspaket ingå fyra kurser: Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, och GIS och rumslig analys I, 7,5 hp.

Det går inte att söka de ingående kurserna var för sig – med undantag för GIS och rumslig analys I, 7,5 hp. De fyra kurserna är obligatoriska på första terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp.

Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp

Kursen är en introduktion till kulturgeografi. Kursen tar upp ämnets idéhistoria och framväxt som ett samhällsvetenskapligt ämne. Kursen diskuterar även grundläggande kulturgeografiska begrepp och metoder samt vetenskapsteori.

Ett samlande tema för kursen är på vilket sätt kulturgeografi är ett relevant ämne och varför geografiska perspektiv är viktiga för att hantera dagens samhälls- och miljöutmaningar.

Ett inslag i kursen är generiska färdigheter som akademiskt läsande och skrivande.

Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp

Matförsörjning, en växande befolkning och miljöförändringar är några av de stora utmaningar som mänskligheten står inför. Maten vi äter är producerad på en plats, där vår konsumtion bidrar till att skapa ett lokalt jordbrukslandskap och miljöpåverkan. Befolkning, matförsörjning och resursutnyttjande är tätt sammankopplade, och påverkar det fysiska landskapet och miljön.

Kursen tar upp grundläggande demografi och vilka krafter som ligger bakom demografiska förändringar. Dessutom diskuteras resursutnyttjande i betydelsen matförsörjning och jordbruk, och hur det är påverkat av men också påverkar landskap och miljö, samt hur det har förändrats från historisk tid till nutid.

Perspektiven är genomgående både lokala och globala, och hur globala och lokala processer påverkar varandra. Kursen ger också grundläggande kunskaper om historiska samhällens resursutnyttjande, hur spår från detta fortfarande är synliga i dagens landskap och hur dessa spår utgör ett kulturarv. Övningar och exkursioner ger träning i metoder för att analysera sambanden mellan befolkning, miljö och landskap.

Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp

Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer. På den här kursen får du lära dig om hur städer har vuxit fram över tid, samt om hur viktiga nutida processer påverkar och förändrar städer – från det lokala grannkvarteret till världsstäder. Vi lär oss om utmaningarna med förtätningen i städer, konkurrens om plats och rum och om politiska anspråk på utveckling och tillväxt, och även migrationens konsekvenser för städers utveckling.

Staden ger många möjligheter, men utvecklingen skapar också en växande segregation med olika möjligheter till försörjning, inflytande och boende. Kursen fokuserar på urbana förhållanden i både det globala nord och syd.

För att konkretisera kursens teman gör vi fältövning i Stockholm.

GIS och rumslig analys I, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om geografisk informationsbehandling och kartografi samt förmåga iatt arbeta med olika digitala metoder att fånga data och skapa kartor och göra analyser i geografiska informationssystem (GIS). Stor vikt fästs vid analys av information.

Kursen ger kunskap om hur digitalhantering av geografisk information kan användas, både teoretiskt och genom tillämpade exempel. Inom kursen genomförs ett antal projektarbeten med olika tematiska innehåll.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Kulturgeografi

Kulturgeografi

Vill du studera och analysera världen omkring oss? Kulturgeografi handlar om samspelet mellan människa, samhälle och miljö. Samhällsperspektivet behandlar sociala, politiska och ekonomiska aspekter; hur det ser ut i dag men också hur det såg ut förr. Det geografiska perspektivet kan röra allt från lokal och regional nivå till internationell och global nivå. Kulturgeografi är ett brett ämne med många olika inriktningar. Som student hos oss möter du lärare och ledande forskare inom historisk geografi och landskap, befolkningsgeografi, migration och globala processer, ekonomisk geografi, kartografi och GIS, stadsgeografi och miljöfrågor.

Du studerar olika sätt att leva, tänka, arbeta, planera och resa. Du får kunskap om och insikt i levnadsförhållanden runt om i världen och du arbetar med relevanta begrepp och metoder för att förstå sammanhang och urskilja mönster. Studieresor, exkursioner, fältstudier och fältarbeten är viktiga inslag i våra utbildningar och vi lägger stor vikt vid grupparbeten, rapporter och analyser.

ARBETSMARKNAD Kulturgeografi är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Våra kurser ger kunskap och färdighet att arbeta med frågor om miljö, boende, segregation, samhällsplanering samt urban och regional utveckling. Som kulturgeograf kan du exempelvis arbeta inom konsultföretag, statliga organisationer och kommuner.

EXAMEN su.se/examen

Kulturgeografi