Fältprojekt inom samhällsplanering, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi, globalisering, miljö och social förändring eller samhällsvetenskapliga miljöstudier och Engelska 6, eller motsvarande.

Beskrivning

Syfte och kunskapsmål Efter genomförd kurs förväntas du kunna genomföra ett kvalificerat fältarbete i en europeisk region och skriftligt och muntligt kunna föra en vetenskaplig diskussion kring en planeringsfråga.

Innehåll och underv…

Syfte och kunskapsmål Efter genomförd kurs förväntas du kunna genomföra ett kvalificerat fältarbete i en europeisk region och skriftligt och muntligt kunna föra en vetenskaplig diskussion kring en planeringsfråga.

Innehåll och undervisningsmetoder Kursen fokuserar på att analysera utmaningar, metoder och tillämpningar inom samhällsplanering på plats i en utvald stad eller region utanför Sverige. Kursen innehåller en omkring 10 dagar lång fältkurs vilken kommer att förberedas under övningar och seminarier. Efter fältkursen sker analys, sammanställning och presentation. Kursen undersöker hur urbana och regionala planeringspolicyer, -agendor och -projekt diskuteras, förhandlas och genomförs på plats. För detta samlar studenten in information i fält, träffar beslutsfattare, praktiker och andra yrkesverksamma planerare i en utvald stad eller region utomlands för att på plats analysera planering och utvecklingsutmaningar på lokal eller regional nivå. Kursen ger kursdeltagaren avancerad kunskap om och ett kritiskt förhållningssätt till faktisk aktivitet inom samhällsplanering och förbereder därigenom för framtida yrkesverksamhet. Det internationella perspektivet ska hjälpa studenten att bli mer mottaglig för olika synsätt på planering, olika koncept och tendenser inom och utom Europa och att jämföra egna erfarenheter från nationella, regionala eller lokala sammanhang. Dessutom blir studenten kompetent att genomföra kvalificerat fältarbete, troligen inom en för denne innan kursen okänd nationell, regional och lokal kontext.

Undervisningen sker i form av handledning, seminarier och övningar samt fältkurs med exkursioner, fältarbete och studiebesök.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Vill du vara med och skapa morgondagens samhälle? Samhällsplanerare arbetar med utformning och utveckling av såväl städer som glesbygd och landsbygd. Till de stora utmaningarna för framtidens planerare hör frågor om stadsbyggnad, ekonomisk utveckling, kulturens roll, miljöpåverkan, nationell och internationell migration, regional obalans, segregering och bostadsbrist. Som student inom samhällsplanering får du verktyg för att förstå planeringsfrågor utifrån ett brett perspektiv vilket är nödvändigt för att kunna hitta hållbara lösningar. Det kan exempelvis handla om att motverka segregeringen på bostadsmarknaden genom kostnadseffektiva nybyggnationer eller att minska miljöpåverkan genom nya transportsätt. Andra viktiga frågor är hur invånare och andra intressenter kan göras mer delaktiga i planeringsprocesser samt hur vi skapar en levande och livskraftig landsbygd. De frågor samhällsplanerare arbetar med kräver sammansatta analyser och handlar i allt högre grad om att väga samman olika, ibland motstridiga, intressen till hållbara förslag och kommunicera dem till olika aktörer. En samhällsplanerare behöver en bred allmänbildning och förmåga att sätta samman kunskap från en rad olika sammanhang, som exempelvis politik, naturförhållanden och sociala villkor. Studieresor, exkursioner, fältstudier och fältarbeten är viktiga inslag i våra utbildningar och vi lägger stor vikt vid grupparbeten, rapporter och analyser.

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för samhällsplanerare växer och det finns bland annat möjlighet att arbeta inom kommun, stat, intresseorganisationer och konsultföretag. Samhällsplanerare efterfrågas, såväl lokalt, regionalt och nationellt som internationellt, som projektledare och utredare inom exempelvis frågor om kulturmiljö, boende, transporter, regional utveckling och markanvändning.

EXAMEN su.se/examen

Samhällsplanering