Kandidatprogram i nutrition, 180 hp

Grundnivå

Beskrivning

Nutrition (näringslära) är ett typiskt tvärvetenskapligt ämne som berör många områden. Kandidatprogrammet i nutrition baseras på en naturvetenskaplig grund och under utbildningen behandlas ämnet utifrån såväl molekylära och medicinska som epidemio…

Nutrition (näringslära) är ett typiskt tvärvetenskapligt ämne som berör många områden. Kandidatprogrammet i nutrition baseras på en naturvetenskaplig grund och under utbildningen behandlas ämnet utifrån såväl molekylära och medicinska som epidemiologiska och folkhälsovetenskapliga aspekter. Detta förutsätter grundläggande kunskaper inom kemi och cell- och molekylärbiologi, vilket behandlas under programmets första del.

Programmet består av ett sammanhängande kursblock om 180 högskolepoäng (3 år). Första året läser du grundläggande kurser i kemi, organisk kemi, biokemi, livsmedelskemi och livsmedelslära samt får en introduktion till människokroppens uppbyggnad och faktorer som påverkar dess hälsa och sjukdom. Andra året inleds med en termin med mikrobiologi, cell- och molekylärbiologi, genetik och biostatistik. De tre följande terminerna består av kurser med successiv fördjupning inom området nutrition: humanfysiologi, näringsfysiologi, nutritionsepidemiologi, klinisk nutrition, nutritionstoxikologi, molekylär nutrition samt folkhälsonutrition. Programmet avslutas med ett eget projektarbete om 15 högskolepoäng inom ett valfritt nutritionsrelaterat område.

Syftet med kandidatprogrammet i nutrition är att du efter genomgången utbildning ska ha utvecklat självständig analytisk förmåga och kompetens i att med vetenskaplig förankring kunna arbeta inom ett brett urval av nutritionsrelaterade områden. Detta kan exempelvis vara verksamhet inom information, kost- och hälsoupplysning, utbildning, laborativt arbete, produktutveckling inom livsmedels- och läkemedelsindustri eller arbete inom internationella organisationer. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet. Programmet ger också en grund för fortsatt fördjupning och forskarutbildning inom ämnet och ger behörighet till magisterprogrammet i nutrition vid Karolinska Institutet.

För mer information, se https://ki.se/bionut

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Nutrition (näringslära)

Nutrition (näringslära)

Matens betydelse för hälsa och välbefinnande blir allt mer uppenbar. Rätt sammansatt kost är viktig både i förebyggande syfte och vid behandling av olika sjukdomar. Utbildning i nutrition har ett naturvetenskapligt/medicinskt fokus på ämnet. Du lär dig att förstå samband mellan kost och hälsa, både på en cell och molekylärbiologisk nivå och sett ur ett folkhälsoperspektiv. Under utbildningens inledning får du en kvalificerad kemisk och molekylärbiologisk grund och grundläggande kunskaper inom humanbiologi och livsmedelsvetenskap. Detta byggs sedan på med humanfysiologi, näringsfysiologi, klinisk nutrition, nutritionsepidemiologi, folkhälsonutrition, nutritionstoxikologi och molekylär nutrition. Näringslära som vetenskap är förhållandevis ung. Nya teorier utvecklas och intresset för rön är stort. Kunskaper i ämnet på universitetsnivå är därför viktiga för att du ska kunna förstå, bedöma och värdera vad som sägs och skrivs. Träning i att söka, kritiskt granska, sammanställa, presentera och diskutera vetenskapligt material utgör därför en viktig del i samtliga nutritionskurser. För dig som läser program, avslutas utbildningen med ett tio veckors självständigt arbete. Därefter kan du fortsätta att fördjupa dig i ämnet nutrition genom att söka masterutbildning.

ARBETSMARKNAD Ämnets tvärvetenskapliga karaktär gör att studier inom näringslära är användbara inom många arbetsområden. Idag är många nutritionister (näringsfysiologer) verksamma inom forskning och undervisning. De arbetar även inom kost och hälsoupplysning, både i privat eller offentlig regi. Inom statliga verk, som till exempel Livsmedelsverket, finns det gott om nutritionister. Andra verksamhetsområden är produktutveckling av livsmedel och näringstillskott eller laborativt arbete. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet, med framför allt utbildning och information inom nutritionsområdet.

EXAMEN su.se/examen

Nutrition (näringslära)