Global hälsa: utveckling och ojämlikhet, 7.5 hp

Denna utbildning är nedlagd

Avancerad nivå

Beskrivning

Vad är globalisering och hur påverkar den individers och befolkningars hälsa? På vilket sätt är social och hälsorelaterad ojämlikhet i rika och fattiga länder kopplad till global ekonomisk utveckling och globalisering? Vad är en hållbar utveckling…

Vad är globalisering och hur påverkar den individers och befolkningars hälsa? På vilket sätt är social och hälsorelaterad ojämlikhet i rika och fattiga länder kopplad till global ekonomisk utveckling och globalisering? Vad är en hållbar utveckling och hur är den kopplad till god och jämlik folkhälsa? Kursen behandlar det ömsesidiga sambandet mellan folkhälsa och global utveckling. Specifika länder och regioner i vilka folkhälsoproblemen tycks svårlösta kommer att behandlas, t.ex. Afrika söder om Sahara och länderna i f.d. Sovjetunionen. Social och hälsorelaterad ojämlikhet inom fattiga och rika länder och dess koppling till global utveckling kommer att belysas. FNs hållbarhetsmål kommer att diskuteras. Internationella institutioner och organisationer vars verksamhet har stor betydelse för global hälsa kommer att behandlas, där ibland FN, Världshälsoorganisationen (WHO), UN Women och Röda korset. Kursen kommer att lägga särskild vikt vid betydelsen av hållbar utveckling och dess koppling till en god och jämlik folkhälsa på internationell nivå.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med fokus på kopplingarna mellan samhälle och hälsa. Dessa kopplingar studeras både på samhälls-, grupp- och individnivå, men även kopplingar mellan dessa nivåer är centrala. Centralt är därmed dels länkar mellan makro och mikro, där samhällets strukturer och individuella biologiska processer utgör ändpunkterna, dels processer över livscykeln.

På Institutionen för folkhälsovetenskap ges masterprogrammet “Population health: Societal and individual perspectives” 120 hp. Med utgångspunkt i aktuell internationell forskning ger masterutbildningen en bred kunskap i folkhälsa och en fördjupad förståelse för hur hälsa är relaterat till individuella egenskaper och samhällets organisering. Utifrån ett livsförloppsperspektiv och med fokus på internationell hälsa behandlar utbildningen hela kedjan från biologiska processer till välfärdspolitik, där kopplingar till ojämlikhet i hälsa lyfts fram.

Folkhälsovetenskap