LINJEN FÖR IT OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod SIKDM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Linjen för IT och kommunikationsvetenskap grundar sig på den teknikutveckling som leder mer och fler mot ett kommunikationssamhälle, där användning och spridning av olika tekniker för kommunikation mellan människor ökar. Ytterst handlar det om kom…

Linjen för IT och kommunikationsvetenskap grundar sig på den teknikutveckling som leder mer och fler mot ett kommunikationssamhälle, där användning och spridning av olika tekniker för kommunikation mellan människor ökar. Ytterst handlar det om kommunikation mellan människor med stöd av IT. Behovet av interaktiv dokumentation och bättre interaktiv hjälp ökar i takt med den ökande användningen av IT. Våra IT-produkter behöver bli bättre, tillämpningarna behöver bättre utnyttja potentialen i IT och förståelsen för de kommunikationsprocesser som ingår i tillämpningarna måste förbättras. Med kommunikation avses kommunikation mellan människor i vid mening, inte de tekniska lösningarna, som t.ex. de nätverkstekniker som används för att realisera detta.

IT och kommunikationsvetenskap har tidigare funnits som en del av Data- och systemvetenskapliga linjen, men genom att betydelsen av kommunikationsvetenskapliga inslag har ökat väsentligt, motiverar detta till en ny utbildningslinje för IT och kommunikationsvetenskap, vars syfte är att utbilda professionella designers av IT-system. Utbildningen har tre centrala block: - grundläggande IT - IT ur ett kommunikationsperspektiv - Kommunikationsvetenskap inom andra ämnen än data- och systemvetenskap Under det första året kan du bl a läsa introduktion till IT, kunskap och kommunikation, objektorienterad modellering och programmering, konstruktion av kommunikativa system, informationskvalitet och databaser, IT-säkerhet, Internetprogrammering, grafisk design och metoder för design och utveckling av interaktiva system samt introduktion till kommunikationsvetenskap. Under år 2 fördjupar du dina kunskaper inom ett eller två kommunikationsvetenskapliga ämnen (ex. lingvistik, psykologi, pedagogik, sociologi, medie och kommunikationsvetenskap samt kommunikationsdesign ), som läses vid andra institutioner än DSV. Du kan endast läsa det ämne du har behörighet till. Under det tredje året fördjupar du kunskaperna främst inom blocket IT ur ett kommunikationsperspektiv. Du läser bl.a. designteori, multimodala system, säkerhetsinformatik, databaser och vetenskaplig kommunikation samt en projektkurs. År 4 innebär en specialisering inom en av följande inriktningar: - nya tjänster, ex. kommunikation, utbildning, handel och underhållning - interaktiva system - dokumentation och interaktiva hjälpsystem Under år 4 skrivs magisterarbetet, men det finns även en utgång mot kandidatexamen år 3. Undervisningen kommer till stora delar att vara projekt- och problemorienterad samt ge stort utrymme för interaktion och reflektion. För mer detaljerad information se www.dsv.su.se/utbildning/su/itkom.html.

Läs hela beskrivningen