Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska / Svenska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 hp i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Engelska 6, Svenska 3.

Beskrivning

Arbetar du med språkundervisning? Är du nyfiken på att veta mer om språkinlärning och hur barn, ungdomar och vuxna utvecklar och använder språket? Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet erbjuder inriktningen språkdidaktik i…

Arbetar du med språkundervisning? Är du nyfiken på att veta mer om språkinlärning och hur barn, ungdomar och vuxna utvecklar och använder språket? Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet erbjuder inriktningen språkdidaktik inom Masterprogrammet i språkvetenskap – en tvåårig utbildning, som startar varje hösttermin och kan läsas på hel- eller halvtid.

Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom den valda inriktningen, samt stärka dina ämnesöverskridande kunskaper i bland annat vetenskapsteori, forskningsmetodik och akademiskt skrivande. Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom inriktningen, språkdidaktik, samt valbara kurser ur Humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud.

Ämnet språkdidaktik berör grundläggande aspekter som den didaktiska kunskapen om språk och språkinlärning ur ett mångfaldsperspektiv och språkets roll som identitetsmarkör, kunskapsbildare och kunskapsbärare i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Ämnets uppgift är även att belysa och bidra till en kritisk debatt där språkets roll i skola och samhälle relateras till makt- och dominansförhållanden samt frågor om klass, kön och etnicitet.

Inriktningen språkdidaktik ger en fördjupning i för språkundervisningen intressanta forskningsämnen som till exempel språkutveckling, läs- och skrivutveckling, svenska och svenska som andraspråk, moderna språk och lärande och bedömning.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Språkdidaktik

Språkdidaktik

Språkdidaktik är ett flervetenskapligt ämnesområde som befinner sig i en skärningsyta mellan språk och litteraturvetenskap och didaktik. Gemensamma nämnare inom området är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning. En central utgångspunkt är språkets roll som kunskapsbildare, kunskapsbärare och identitetsmarkör i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Vi erbjuder språk och litteraturdidaktiska kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk, vilka utgör både universitets och skolämnen. Kurserna behandlar frågor om bedömning, läs och skrivundervisning, litteracitetsutveckling, andraspråks och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning, samt användning och inlärning av ett eller flera språk. Kurserna vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom dessa områden och/eller uppnå ämnesbehörighet. Kurserna ges på hel eller halvfart, såväl på campus som på distans.

ARBETSMARKNAD Kurserna är kompetensutvecklande/behörighetsgivande för verksamma lärare. De kan även ingå i en kandidatexamen. Utöver läraryrket utgör utbildningarna en god akademisk bas för pedagogiskt präglade arbetsuppgifter inom ledning och förvaltning av språkutbildning på statlig och kommunal nivå; på kommunala språkcentra samt inom utbildningssektorn.

EXAMEN su.se/examen

Språkdidaktik