Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet, 120 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Filosofie kandidatexamen, inklusive ett examensarbete eller motsvarande, i ett språkvetenskapligt huvudområde eller annat för studiegången relevant område (t.ex. pedagogik, psykologi eller socialantropologi), samt minst 30 hp lingvistik inkluderat i examen eller läst fristående. Engelska 6.

Beskrivning

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet utgör en sammanhängande tvåårig utbildning som syftar till att utveckla och fördjupa dina kunskaper i frågor som rör två- och flerspråkighet på individ- och samhällsnivå. Tvåspråki…

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet utgör en sammanhängande tvåårig utbildning som syftar till att utveckla och fördjupa dina kunskaper i frågor som rör två- och flerspråkighet på individ- och samhällsnivå. Tvåspråkighet är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter an till ämnen som lingvistik, sociologi, socialantropologi och kognitiv psykologi. De inriktningsobligatoriska kurserna behandlar olika aspekter av bl.a. andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling hos barn och vuxna, ålderseffekter vid andraspråksinlärning, tvåspråkighet och minne, kommunikation och språklig mångfald, svenska som andraspråk hos barn och vuxna, multietniskt ungdomsspråk, attityder till språk(liga varieteter), tvåspråkig utbildning, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkideologi, språkpolitik, och transnationell flerspråkighet. Utbildningen innefattar också programgemensamma obligatoriska kurser och valbara kurser med syftet att bredda och fördjupa dina kunskaper i språkvetenskap samt att stärka din förståelse av forskningsmetoder, forskningsetik och din förmåga att föra ett vetenskapligt resonemang. Programmet avslutas med en uppsats (30 hp) där du med hjälp av en handledare designer och genomför en vetenskaplig studie som behandlar en frågeställning inom ämnet Tvåspråkighet. Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som förberedelse för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Tvåspråkighet

Tvåspråkighet

Är du intresserad av flerspråkighet och språkinlärning? Inom ämnet tvåspråkighet kan du fördjupa dig i frågor som rör två och flerspråkighet på individ och samhällsnivå. Utbildningen ges på alla nivåer av Centrum för tvåspråkighetsforskning som under de senaste 15 åren har etablerat sig som en internationellt framstående och delvis världsledande aktör inom flera av andraspråksinlärnings och tvåspråkighetsforskningens psykolingvistiska och sociolingvistiska inriktningar och delfält. Tvåspråkighet är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter an till ämnen som lingvistik, sociologi, socialantropologi och kognitiv psykologi. Forskningen inom området spänner över ett vitt fält och innefattar studiet av bland annat andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling hos barn och vuxna, ålderseffekter vid andraspråksinlärning, tvåspråkighet och minne, kommunikation och språklig mångfald, svenska som andraspråk hos barn och vuxna, multietniskt ungdomsspråk, attityder till språk, tvåspråkig utbildning, andra och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkideologi, språkpolitik, och transnationell flerspråkighet. Många utbildningar kan med fördel kompletteras med kurser i ämnet tvåspråkighet, till exempel utbildning till jurist, psykolog, beteendevetare, polis, lärare, personalvetare.

ARBETSMARKNAD Kunskaper om två och flerspråkighet blir allt viktigare i det svenska samhället och behövs inom många sektorer av arbetsmarknaden: myndigheter och organisationer av olika slag, skolor och företag, i synnerhet för befattningar som rör rekrytering, förvaltning och personaladministration.

EXAMEN su.se/examen

Tvåspråkighet