Kvantitativa metoder i didaktisk forskning, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 25%
Studietid Dag/kväll
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Särskild behörighet
Antagen till Masterprogram i matematikämnets didaktik, Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik eller kunskaper motsvarande minst 30 hp på avancerad nivå inom utbildningsvetenskapligt ämne. Engelska 6/Engelska B.

Beskrivning

The course is an introduction to quantitative methods in social science research in general and educational research in particular. It has several objectives. It aims to facilitate students’ ability to read published research and make informed dec…

The course is an introduction to quantitative methods in social science research in general and educational research in particular. It has several objectives. It aims to facilitate students’ ability to read published research and make informed decisions about the quality and rigour employed in research papers. It aims to introduce students to the processes of quantitative methods and, in so doing, facilitate their being able to undertake an appropriately warranted statistical study for themselves. It aims to examine the theoretical underpinnings of both data collection and analysis in ways that will demystify quantitative research. Thus, the course will focus on a range of issues pertaining not only to data analysis, which is clearly a major focus of what we will cover, but the nature of quantitative data and how it is gathered in systematic and warranted ways. Students will not be expected to have a background in mathematics, but a willingness to engage in some basic arithmetic will be helpful. Any serious statistical calculations will be undertaken with the aid of appropriate software, as this is how any statistical analyses are managed in the real world.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Matematikämnets didaktik

Matematik är en viktig del av vår kultur. Matematikämnet i skolan har dubbelt syfte, dels ett allmänbildande så att elever i framtiden kan fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, dels att elever ges möjlighet att välja matematikintensiva utbildningar. Didaktiken behandlar frågor om undervisning, kunskapsbildning och lärande. Som exempel kan nämnas hur ett matematiskt innehåll kan kommuniceras, vilka områden som ska prioriteras och hur innehållet kan behandlas i förhållande till krav i styrdokument men också till elevers erfarenheter och intressen. Inom förskoleklassen och grundskolans tidiga år handlar matematik främst om ett utforskande av närmiljön relaterat till begreppsbildning och matematikens språk och symboler. Frågor som uppstår inom undervisning i matematik rör sig, förutom om hur undervisning kan organiseras, också om faktorer som påverkar barns och elevers lärande, såsom attityder till matematik, etnicitet, genus- och identitetsfrågor. I kursutbudet finner du kurser som har en direkt användbarhet i undervisning och som syftar till att fördjupa professionskunskapen men också kan utgöra en grund för fördjupade studier i matematikämnets didaktik.

Matematikämnets didaktik