Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Distans
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som obehörig lärare, alternativt studerar inom lärarutbildning (t ex inom VAL eller ULV). Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla motsvarar den specialpedagogikkurs som ingår i lärarprogramme…

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som obehörig lärare, alternativt studerar inom lärarutbildning (t ex inom VAL eller ULV). Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla motsvarar den specialpedagogikkurs som ingår i lärarprogrammen vid Stockholms universitet.

Efter avlutad kurs har du fått kunskaper om hur du som lärare kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolan. Kursens utgångspunkt är skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande i samverkan med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Några av de områden som vi kommer att behandla är;

•skolans ansvar att skapa möjligheter för alla elevers delaktighet och lärande, oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass, •hur lärare i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolans undervisning, •hur specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, •att med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belysa historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

Kursen ges under hela sommarterminen på halvfart, juni till augusti. Undervisningen är mestadels nätbaserad inklusive tre obligatoriska campusförlagda träffar (15 juni, 16 juni, 11 augusti). Kursen startar den 8 juni en vecka innan den första campusträffen. I kursen ingår samarbetsinriktade uppgifter på distans.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Specialpedagogik

Specialpedagogik

Utbildning i specialpedagogik har som mål att utveckla förmågan att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd och skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Allas rätt att utvecklas och lära måste uppmärksammas och villkoren i pedagogiska miljöer kritiskt granskas, speciellt när det gäller människor med funktionsnedsättning och/eller som befinner sig i svåra sociala sammanhang. Specialpedagogisk utbildning vilar på forskning med bred tvärvetenskaplig grund. Utbildningarna i specialpedagogik ger dig möjlighet att utveckla din pedagogiska förmåga, för att skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Studier i specialpedagogik sker mot bakgrund av gällande utbildningspolitik, förändringar i samhället, individers sociala situation, olika funktionsnedsättningar, mångfald och genus.

I våra kurser och program får du redskap att analysera barns och ungdomars risksituationer och hur du och andra kan förhindra att sådana situationer uppstår. De fristående kurserna och programmen vänder sig till alla som är intresserade av specialpedagogiska frågor. Speciallärarprogrammet, 90 hp, riktar sig till lärare som vill fördjupa och spetsa sin pedagogiska och didaktiska kompetens med inriktning mot barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, 90 hp, riktar sig till lärare som vill arbeta med specialpedagogiska frågor tillsammans med kollegiet och ledning och bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

ARBETSMARKNAD Det finns idag en stor efterfrågan på personer med specialpedagogisk kunskap, dels om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd, dels med kunskap om frågor som rör social rättvisa och likvärdighetsproblematik inom pedagogisk, social och specialpedagogisk verksamhet.

EXAMEN su.se/examen

Specialpedagogik