The Climate and The Economy, 7.5 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod EC7104

Kursplan

Särskild behörighet
Nationalekonomi om 45 hp inklusive kurserna EC2101 samt EC2201 eller motsvarande, alternativt Kandidatexamen med huvudämnet biologi, fysik, matematisk statistik, statistik, Biologi, Fysik, Geografi Geologi, Geovetenskap, Kemi, Matematik, Meterologi, Miljökemi, Miljövetenskap, Naturgeografi och Kvartärgeologi.

Beskrivning

Syftet med kursen är använda nationalekonomiska verktyg för att analysera miljöfrågor, i synnerhet gällande klimatförändringar relaterade till global uppvärmning. Kursen kommer att gå igenom sådana verktyg och deras användning både för att analyse…

Syftet med kursen är använda nationalekonomiska verktyg för att analysera miljöfrågor, i synnerhet gällande klimatförändringar relaterade till global uppvärmning. Kursen kommer att gå igenom sådana verktyg och deras användning både för att analysera samspelet mellan ekonomi och klimat och för hur ekonomisk politik kan användas för att påverka ekonomins och klimatets framtida utveckling.

Fokus i kursen kommer att ligga på att analysera dessa frågor på en global och regional nivå i s k allmän jämvikt: såväl utbud som efterfrågan av fossilt bränsle kommer därmed att studeras och modelleras. I analysen av ekonomisk politik mot klimatförändringar kommer att ingå såväl åtgärder syftande till att minska och senarelägga utsläpp av växthusgaser (mitigation) som åtgärder syftande till att minska uppvärmningens skadeverkningar (adaptation).

Kursen kommer att inledas med en genomgång av användbara modeller från Public Finance och tillväxtteori. Modellerna kommer att formuleras matematiskt snarare än grafiskt för att ge möjlighet till kvantitativ, dvs empiriskt orienterad, analys. Kursen kommer också att innehålla en enkel beskrivning av vissa naturvetenskapliga samband, särskilt kolcirkulationsmodellen. En kritisk granskning av dessa samband ligger dock utanför ramen för denna kurs.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Ekonomi och företagande

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är …

Ekonomi och företagande har stor betydelse på alla nivåer i samhället. I företagsekonomi får du kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar och hur de på bästa sätt kan nå sina uppsatta mål.

Vill du ha ett längre perspektiv och är intresserad av hur finanskriser uppstår eller varför vissa ekonomier har växt snabbare än andra? Då är ekonomisk historia ett ämne för dig.

Vill du studera hur människors beslut påverkar samhället, då är nationalekonomi ditt ämne.

Mer om Ekonomi och företagande

Ämne

Nationalekonomi

Nationalekonomi

Nationalekonomi handlar om hur människor fattar beslut, och om hur dessa beslut påverkar dem själva och andra. Nationalekonomer studerar också hur samhällsekonomin påverkas av besluten. Intresset sträcker sig alltså från enskilda individer och samspelet dem emellan, till företag, konkurrens och övergripande samhällsfrågor. Tänkbara frågeställningar är: Vilka faktorer bestämmer utfallet i en löneförhandling? Hur fungerar olika former av marknader, exempelvis dagligvaruhandel, börser, eller auktionssajter på nätet? Vad blir effekten av olika slags konkurrens politik? Vad finns det för samband mellan arbetslöshet, internationell handel och ekonomiskt välstånd? Vilka är effekterna av att Riksbanken sänker reporäntan? För att besvara sådana frågor utvecklar nationalekonomer teorier samt genomför empiriska undersökningar med utgångspunkt i ekonomisk statistik eller observationer i experiment.

Nationalekonomi ingår i flera kandidatprogram, men du kan även läsa fristående kurser i nationalekonomi med inriktning mot olika forskningsområden som exempelvis arbetsmarknadsekonomi, miljöekonomi, diskriminering, ekonometri, och internationell ekonomi.

ARBETSMARKNAD Som nationalekonom kan du arbeta både inom offentlig och privat sektor. I det förra fallet är departement, statliga myndigheter, Sveriges Riksbank och kommuner exempel på arbetsgivare. När det gäller den privata sektorn rör det sig om banker, finansinstitut, stora företag eller intresseorganisationer.

EXAMEN För att få en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om 90 hp i ämnet tillsammans med kurser om 90 hp i valfria ämnen, eller välja något av följande program:

  • Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik
  • Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik
  • Samhällsplanerarprogrammet
Nationalekonomi

Kurstillfällen

VT 2018

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270).

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 11250 SEK
Hela kursen/programmet: 11250 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-33824