Tillämpad akvatisk ekotoxikologi, 15 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Kursen behandlar såväl teoretiska som praktiska ekotoxikologiska moment, där en stor vikt kommer att läggas vid tillämpning av olika metoder och verktyg för att förhindra eller upptäcka negativa effekter under en produkts hela livscykel, d.v.s. vi…

Kursen behandlar såväl teoretiska som praktiska ekotoxikologiska moment, där en stor vikt kommer att läggas vid tillämpning av olika metoder och verktyg för att förhindra eller upptäcka negativa effekter under en produkts hela livscykel, d.v.s. vid produktion, användning och avfallshantering. Teoretiska moment utgörs av föreläsningar och grupparbeten, där bl.a. studenternas fördjupade kunskaper inom området ekotoxikologi kommer att användas för att granska verkliga miljöstörande aktiviteter som har eller kommer att utredas av myndigheter och/eller företag. Det kan t.ex. röra sig om miljöriskbedömningar av enskilda substanser och miljöfarlighetsbedömningar av avloppsvatten, lakvatten eller förorenade sediment. Praktiska moment i form av laborationer kommer främst att fokusera på hur man går tillväga för att bedöma upptag och toxicitet av kemikalier i akvatiska organismer. Genomgående för undervisningen är att den kommer att relateras till aktuell lagstiftning, både nationell och den som stiftas inom den Europeiska unionen. Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter är antagna. Kursen ges andra perioden under höstterminen.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Miljövetenskap

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel med den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, vatten, mark och biologiska system. Du kommer att få en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans och en förståelse för de samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöproblemen. Miljövetenskap kan läsas som fristående kurser eller som program. Studierna inleds med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs som ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället. Därefter kommer du att få baskunskaper i matematik och kemi, vilket kommer till användning i fortsatta studier. Efter att ha läst obligatoriska grundkurser har du möjlighet att välja en av tre inriktningar: biologi, geovetenskap eller kemi. För dig som läser program så avslutas studierna med miljövetenskapliga kurser och ett självständigt arbete i miljövetenskap. Vilka miljövetenskapliga kurser du läser väljer du utifrån vilken naturvetenskaplig inriktning som du valt inom utbildningen.

ARBETSMARKNAD Industrin och samhället, i och utanför Sverige, behöver dig med djup och bred kunskap för att kunna förstå hur människan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart samhälle och hur vi agerar för att peka på och åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsuppgifter för dig som miljövetare kan exempelvis innebära bedömning av kemikalierisker inom EU och Sverige, naturresurs och vattenfrågor i tropikerna eller klimatförändringars betydelse och industrisamhällets materialflöden. Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, kretslopps och avfallshantering, beräkning av föroreningars spridning och miljöcertifiering.

EXAMEN För att få en Naturvetenskaplig kandidatexamen med miljövetenskap som huvudområde kan du läsa följande program:

  • Kandidatprogram i miljövetenskap
Miljövetenskap

Kurstillfällen

Det finns inga tillfällen.