Grundläggande försäkringsmatematik, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska
Kurskod MT5011

Kursplan

Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna Matematik I, 30 hp, (MM2001), Matematik II - Analys, Del A, 7.5 hp (MM5010), Matematik II - Linjär Algebra, 7.5 hp (MM5012), Sannolikhetsteori I, 7.5 hp (MT3001), Statistisk Analys, 7.5 hp (MT4001), Stokastiska processer och simulering I, 7.5 hp (MT4002), Programmeringsteknik för matematiker, 7.5 hp (DA2004), Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

Kursen behandlar: Allmänna principer för värdering av stokastiska kassaflöden, räntor, diskontering och nuvärdesberäkning.

Introduktion till grundläggande försäkringskoncept: skadekostnadsmodellering, reservsättning och premieprinciper, samt …

Kursen behandlar: Allmänna principer för värdering av stokastiska kassaflöden, räntor, diskontering och nuvärdesberäkning.

Introduktion till grundläggande försäkringskoncept: skadekostnadsmodellering, reservsättning och premieprinciper, samt hur dessa skiljer sig mellan sak- och livförsäkring.

Inom området solvens, riskaggregering och riskreducerande tekniker: diversifiering, beroendemodellering, riskmått och Solvens II (inkl. marknadsrisk), återförsäkring och andra riskreducerande tekniker inkl. marknadsrisk).

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Matematisk statistik

Matematisk statistik är den sammanfattande benämningen på det område av den tillämpade matematiken som avser att beskriva och analysera slumpmässiga förlopp. Grunden är den matematiska sannolikhetskalkylen, som visserligen har anor från 1600-talet, men som i sin moderna form har vuxit fram under 1900-talet och under efterkrigstiden utvecklats närmast explosionsartat. Sannolikhetsteorin utgör också grunden för den statistiska vetenskapen om hur man ska dra slutsatser ur data med slumpmässiga inslag. Datorteknikens utveckling har bidragit till att avsevärt bredda fältet av tillämpningar inom det matematisk-statistiska området. Idag är matematisk statistik ett av den tillämpade matematikens viktigaste redskap. Som exempel på områden där man i särskilt stor omfattning tillämpar olika delar av den matematiska statistiken kan nämnas försäkrings- och finansmatematik, biologisk och medicinsk forskning (biostatistik) samt industriella tillämpningar såsom telekommunikation och kvalitetsstyrning. Både inom forskning och undervisning samarbetar institutionen på olika sätt med bl a läkemedelsindustrin, medicinska institut och bank- och försäkringsbranschen. Beroende på inriktning har man, med en examen i matematisk statistik, goda möjligheter att få arbete inom dessa sektorer. Matematisk statistik kan läsas på fristående kurser, som huvudämne i en kandidat- eller masterexamen eller i mindre omfattning som sidoämne. Kurserna omfattar såväl ämnets egen teoribildning som dess tillämpningar inom olika områden.

Matematisk statistik

Kurstillfällen

VT 2018

Studietakt 50 %
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Engelska.

Urval: Inget urval

Startperiod: Period 2 - startar under andra halvan av terminen.

Ort: Stockholm

Övrig information: Sista anmälningsdag 16 oktober.

Studieavgift

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Första inbetalning: 17500 SEK
Hela kursen/programmet: 17500 SEK

Studieavgift - gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz
Anmälningskod: SU-48039