Kandidatprogram i biomatematik och beräkningsbiologi, 180 hp

Grundnivå

Beskrivning

Hösten 2000 slutfördes kartläggningen av människans arvsmassa, en av århundradets stora vetenskapliga bragder. Den har liknats vid införandet av det periodiska systemet inom kemin. Ändå är detta bara början: nu när vi har koden måste vi lära oss a…

Hösten 2000 slutfördes kartläggningen av människans arvsmassa, en av århundradets stora vetenskapliga bragder. Den har liknats vid införandet av det periodiska systemet inom kemin. Ändå är detta bara början: nu när vi har koden måste vi lära oss att tyda den. Med avancerade matematiska, statistiska och datalogiska hjälpmedel kan forskarna studera genernas funktion och hur de samverkar med varandra. Detta är ett bland många exempel på att matematik, statistik och datalogi blir allt viktigare inom biologi och medicin. Andra exempel är modellering av hur genetiskt betingade sjukdomar ärvs inom familjer, och bestämning av biomolekylers tredimensionella struktur. Denna utveckling spås av många fortsätta och resultera i att biologi och medicin blir de områden inom vilka den tillämpade matematiken utvecklas mest under vårt århundrade. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av matematiska ämnen och som samtidigt vill förstå de molekylärbiologiska och evolutionära processerna och tillämpa ditt matematiska kunnande på dem. Efterfrågan är stor inom forskarvärlden på doktorander med den typ av kompetens som linjen ger. Intresset är även mycket stort inom läkemedelsindustri och bioteknologi. År 2007 genomfördes en undersökning bland tidigare studenter vid Naturvetenskapliga Fakulten på SU. Denna visade att studenter i matematisk statistik och matematik hade högst lön och högst sysselsättningsgrad bland samtliga ämnen vid fakulteten (se vidare http://www.natvet.su.se/content/1/c6/01/24/29/Efter_studierna_IV.pdf). Du börjar med att läsa ett basblock på 120 högskolepoäng, som ger grunderna i de fem huvudämnena. Därefter följer en valfri del på 60 högskolepoäng, då det finns möjlighet att läsa specialiserade kurser som kan handla om t ex bioinformatik, dynamiska system och neurobiologi. I den valfria delen ingår också ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng, där du får möjlighet att tillämpa dina matematiska kunskaper på ett problem inom biovetenskaperna. Utbildningen avslutas med kandidatexamen i matematiska vetenskaper med inriktning mot matematik eller matematisk statistik. Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren på Matematiska institutionen.

Läs hela beskrivningen

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.