Metalogik: Ofullständighet och oavgörbarhet, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Kurskod FILOG4

Kursplan

Beskrivning

Kursen presenterar Gödels berömda resultat att aritmetiken (mer generellt: varje motsägelsefri och axiomatiserbar teori som innehåller tillräckligt mycket aritmetik) är ofullständig, dvs att det alltid finns satser i teorins språk som varken kan b…

Kursen presenterar Gödels berömda resultat att aritmetiken (mer generellt: varje motsägelsefri och axiomatiserbar teori som innehåller tillräckligt mycket aritmetik) är ofullständig, dvs att det alltid finns satser i teorins språk som varken kan bevisas eller motbevisas inom teorin. Följande relaterade resultat presenteras också: (i) den ’andra’ ofullständighetssatsen som säger att motsägelsefriheten hos denna typ av teori inte kan visas i teorin själv; (ii) Tarskis sats om sanningsbegreppets odefinierbarhet; (iii) resultat om aritmetiska teoriers oavgörbarhet; (iv) Churchs sats om predikatlogikens oavgörbarhet. De olika momenten i bevisen, speciellt representerbarhet hos rekursiva funktioner i en svag aritmetisk teori (såsom Robinsons aritmetik), liksom diagonallemmat (konstruktion av självrefererande satser), gås igenom i relativt stor detalj. Kunskapsteoretiska och matematikfilosofiska implikationer av de visade resultaten diskuteras.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Filosofi

Filosofi

Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor.

Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar. Hur bör vi leva? Har vi en fri vilja? Vad är ett rationellt beslut? Kan normer och värderingar vara sanna eller är de endast uttryck för känslor och attityder? Centrala forskningsområden inom praktisk filosofi är bland andra beslutsteori, moralfilosofi och politisk filosofi.

Inom teoretisk filosofi studeras grundläggande frågor om tillvarons beskaffenhet och om villkoren för vår kunskap om den. Begrepp som sanning, existens och mening är av särskilt intresse. Hur förhåller sig medvetandet till hjärnan? Finns det en verklighet som är oberoende av oss och kan vi i så fall veta något om den? Vad kännetecknar en vetenskaplig förklaring? Vad gör en slutledning giltig? Centrala forskningsområden inom teoretisk filosofi är bland andra kunskapsteori, språkfilosofi, vetenskapsteori och logik.

ARBETSMARKNAD Studier i filosofi tränar upp din analytiska förmåga, vilket du har nytta av i många yrken. Många kombinerar sina studier i filosofi med andra ämnen och arbetar sedan inom tekniska och naturvetenskapliga områden eller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig sektor.

EXAMEN su.se/examen

Filosofi