Språkfilosofi I, 7.5 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 50%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska / Engelska
Särskild behörighet
Teoretisk filosofi I, 30 hp, eller Teoretisk filosofi I - logik, 30 hp.

Beskrivning

Kursen ger en översiktlig framställning av grunderna för den samtida analytiska språkfilosofin. Kursen behandlar den grundläggande distinktionen mellan intension och extension, Freges besläktade distinktion mellan mening och referens, distinktione…

Kursen ger en översiktlig framställning av grunderna för den samtida analytiska språkfilosofin. Kursen behandlar den grundläggande distinktionen mellan intension och extension, Freges besläktade distinktion mellan mening och referens, distinktionen mellan analytiskt och syntetiskt sanna satser, idén att sanningsvillkor utgör en del av en sats mening, samt kompositionalitetsprincipen.

Mot bakgrund av Frege och Russells klassiska teorier om olika typer av språkliga uttrycks semantiska egenskaper, introduceras Kripkes teori om namn och rigida designatorer. Vi behandlar problem kring semantiken för modala utsagor, med möjlig världs-semantik som ett viktigt verktyg för att klargöra dessa och andra semantiska svårigheter, t ex Kaplans teori om kontextberoende, Grices teori om implikaturer och Searles talaktsteori.

Till sist diskuteras mer generella språkfilosofiska teorier, som på ett eller annat sätt försöker analysera begreppet språklig mening, såsom Grice’s, Lewis’ och Davidsons teorier.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för mä…

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Mer om Kultur och historia

Ämne

Filosofi

Filosofi

Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor.

Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar. Hur bör vi leva? Har vi en fri vilja? Vad är ett rationellt beslut? Kan normer och värderingar vara sanna eller är de endast uttryck för känslor och attityder? Centrala forskningsområden inom praktisk filosofi är bland andra beslutsteori, moralfilosofi och politisk filosofi.

Inom teoretisk filosofi studeras grundläggande frågor om tillvarons beskaffenhet och om villkoren för vår kunskap om den. Begrepp som sanning, existens och mening är av särskilt intresse. Hur förhåller sig medvetandet till hjärnan? Finns det en verklighet som är oberoende av oss och kan vi i så fall veta något om den? Vad kännetecknar en vetenskaplig förklaring? Vad gör en slutledning giltig? Centrala forskningsområden inom teoretisk filosofi är bland andra kunskapsteori, språkfilosofi, vetenskapsteori och logik.

ARBETSMARKNAD Studier i filosofi tränar upp din analytiska förmåga, vilket du har nytta av i många yrken. Många kombinerar sina studier i filosofi med andra ämnen och arbetar sedan inom tekniska och naturvetenskapliga områden eller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig sektor.

EXAMEN su.se/examen

Filosofi