Hållbar samhällsutveckling, 60 hp

Grundnivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dag
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
Grundläggande behörighet.

Beskrivning

Kursen är tvärvetenskaplig och ger grundläggande kunskaper inom området hållbar samhällsutveckling. Kursen ger en beskrivning av tillståndet i biosfären och vilken påverkan människan har på vatten, luft, mark, klimat och ekosystem. Kursen tar upp …

Kursen är tvärvetenskaplig och ger grundläggande kunskaper inom området hållbar samhällsutveckling. Kursen ger en beskrivning av tillståndet i biosfären och vilken påverkan människan har på vatten, luft, mark, klimat och ekosystem. Kursen tar upp miljöpolitisk forskning med lokalt, nationellt och internationellt fokus. Även dagens konsumtionsmönster diskuteras samt vilken roll och vilket ansvar olika aktörer har för en hållbar konsumtion. Under momentet Miljöetik, belyses etiska aspekter på hållbar samhällsutveckling. Allmänna och grundläggande etiska problemställningar diskuteras och momentet har till syfte att ge en introduktion till den samhälls- och miljöfilosofiska debatten. Eftersom miljöfrågor är av global natur tas även frågor som rör globalisering, utveckling och miljö upp. Dessa varvas med fallstudier som ger större inblick i enskilda utvecklingsländers situation. Ett viktigt inslag i kursen är också förståelsen för naturresurser och ekosystemens roll i samhällsekonomin. Kursen avslutas med ett moment som handlar om miljökommunikation och olika aktörer inom området.

Hållbar samhällsutveckling är uppbyggd av åtta fristående kurser vilket ger möjligheten att läsa dessa som enskilda komponenter eller som ett helt utbildningspaket. Mer information om Hållbar samhällsutveckling 60 hp och om delkurserna finner du på kursens hemsida.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Geografi och tvärvetenskaplig miljövård

Geografi och tvärvetenskaplig miljövård

Geografi

Världens ämne! Sällan har det funnits en tid då så mycket händer både globalt och lokalt i så snabb takt. Om du är intresserad av klimatförändringar, omställning till mer hållbara energiformer, att arbeta med olika miljöproblem, migrationsströmmar, urbanisering och globalisering som alla utgör både stora utmaningar och möjligheter då är geografi ditt ämne. Dessa och andra frågor utforskas i ett både historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv som förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap.

Kunskap om hur människan, naturmiljön och samhällets utveckling samverkar med varandra är själva kärnan i geografiämnet. Det kan handla om människans livsvillkor i relation till exempelvis mat och vattenförsörjning, markanvändning och resurskonflikter. Ämnet har tydlig koppling till flera andra ämnen, som exempelvis biologi, statskunskap och informationsteknik. Du kommer att studera de grundläggande fälten inom natur och kulturgeografi, och med detta som bas gå vidare och förvärva kunskaper inom till exempel samhällsplanering, vetenskapsfilosofi, förvaltning av naturresurser, klimatförändringar, och utvecklingsfrågor såsom jordbruksutveckling och urbanisering. Fältstudier i olika miljöer är viktiga inslag, och du får möjlighet att efter de grundläggande kurserna fördjupa dig i de ämnen du finner mest intressanta. Dessa kan till exempel utgöras av ytterligare geografikurser, kurser i miljövård och miljöarbete, samhällsplanering eller annat. Geografiutbildningen ger sammantaget ett unikt vetenskapligt helhetsperspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden. Utbildningen i geografi sker i samarbete med Kulturgeografiska institutionen.

Tvärvetenskaplig miljövård

Hos oss kan du välja mellan flera olika typer av miljöutbildning, dels fristående grundkursen Miljövård och miljöarbete men även fördjupningskurser inom trafik och miljö, MKB och grön infrastruktur. Du har också möjlighet att läsa ett tvärvetenskapligt introduktionsår till akademiska studier med inriktning mot hållbar samhällsutveckling som ges med lärare från naturgeografi, systemekologi, kulturgeografi, statsvetenskap, filosofi, pedagogik, sociologi, nationalekonomi och juridik.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i det breda ämnet geografi samt tvärvetenskaplig miljövård efterfrågas på grund av globalisering och andra omvärldsprocesser allt mer inom tvärvetenskaplig forskning, olika nationella och internationella myndigheter och organisationer, affärsliv, internationell handel och ekonomi, turism, miljövård, utbildning och massmedia. Vidare finns det en klart ökande efterfrågan och användning i samhället av geografiska informationssystem (GIS) och undersökningsmetoder med satellit och flygbilder (fjärranalys).

EXAMEN su.se/examen

Geografi och tvärvetenskaplig miljövård