Miljö och hälsa, 15 hp

Avancerad nivå

Fakta

Studietakt 100%
Studietid Dagtid
Studieform Normal
Undervisningsspråk Svenska
Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i ett naturvetenskapligt ämne eller matematik, svenska 3 och engelska 6 eller motsvarande.

Beskrivning

Den här kursen beskriver miljö- och hälsoskyddsproblem och hur dessa problem kan förstås, och bedömas. Ett exempel är kemikalier. Kursen ger dig kunskap om vad som gör en viss kemikalie farlig för människa och miljö och hur du som handläggare, kon…

Den här kursen beskriver miljö- och hälsoskyddsproblem och hur dessa problem kan förstås, och bedömas. Ett exempel är kemikalier. Kursen ger dig kunskap om vad som gör en viss kemikalie farlig för människa och miljö och hur du som handläggare, konsult eller inspektör kan bedöma dess risk.

Vi lägger stor vikt vid att förmedla ett vetenskapligt arbetssätt och under kursens gång får du chans att tillämpa och träna på det i hantering av olika typer av miljö och hälsoskyddsproblem.

Delmoment i kursen

- vattnets väg i naturen - bedömning av kemiska miljöföroreningars egenskaper, spridning och omvandling i miljön - metoder för riskbedömning - luftkvalitet inomhus och utomhus - luftföroreningarnas uppkomst och spridning i miljön samt inverkan på ekosystem, klimat och människan - klimat och samhälle

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar, samt en större gruppuppgift med efterföljande presentation i slutet av kursen. Kursen har också ett par studiebesök. De obligatoriska delarna är övningar, studiebesök och deltagande i gruppuppgift.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

- förklara föroreningars uppkomst, omvandling och spridning i mark, vatten, luft och biota samt förklara föroreningarnas inverkan på organismen, ekosystem, och klimat - tillämpa metoder for riskbedömning baserat på föroreningars egenskaper, spridning och effekter - redogöra för miljömedicinska, toxikologiska och epidemiologiska aspekter inom hälsoskyddsområdet - beskriva och analysera vattnets väg i naturen - redogöra för hälsoskyddsproblem relaterade till luftkvalitet - förklara och exemplifiera klimatförändringars potentiella effekter på miljö och hälsa

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Miljö-och hälsoskydd

Miljö-och hälsoskydd