GEOVETARLINJEN, 240 hp

Fakta

Fakta saknas
Programkod NGEOM

Utbildningsplan

Kontakta institutionen för information.

Beskrivning

Geovetare har en nyckelroll i hur naturresurserna ska användas i ett långsiktigt perspektiv. Linjen utbildar geovetare med stor bredd för arbete inom t ex natur- och miljövård, geologiska undersökningar och prospektering, konsultuppdrag samt forsk…

Geovetare har en nyckelroll i hur naturresurserna ska användas i ett långsiktigt perspektiv. Linjen utbildar geovetare med stor bredd för arbete inom t ex natur- och miljövård, geologiska undersökningar och prospektering, konsultuppdrag samt forskning. Geovetare finns på olika arbetsplatser, bl a statliga och kommunala myndigheter som t ex Sveriges Geologiska Undersökning, Naturvårdsverket, SMHI, länsstyrelsernas och kommunernas miljöenheter samt universiteten. Inom den privata sektorn arbetar geovetare bl a på olika konsult- och prospekteringsföretag. Geovetarlinjen ger kunskaper om jordens uppkomst och utveckling, bergarter, jordytans former, jordens klimat och vattnets kretslopp. Du läser om jorden, dess resurser och miljö i såväl globalt som lokalt perspektiv. De teoretiska studierna varvas med exkursioner/fältstudier och laborationer. Bland annat finns kurser som behandlar klimatvariationer, mark- och vattenresurser, sambanden mellan mark och vatten, samt metoder för analys och övervakning av naturresurser och landskapets egenskaper (t ex geografiska informationssystem). Vissa kurser är direkt kopplade till olika forskningsgrenar. Vid Stockholms universitet bedrivs geovetenskaplig forskning med mycket stor bredd. Här finns unika forskningsgrenar som t ex studier av glaciärer eller biogeokemi. Det finns goda möjligheter att kombinera geovetenskapen med kurser inriktade mot miljövård, andra naturvetenskapliga ämnen eller helt andra ämnen som t ex språk eller ekonomi. Geovetarlinjen omfattar 160 poäng (4 år), men kan avslutas efter 3 år. De första två åren ägnas åt geovetenskapliga grund- och fortsättningskurser samt eventuellt åt någon naturvetenskaplig stödkurs. Under år 3 och år 4 specialiserar du dig, t ex med inriktning mot - Hydrologi, vattenresurser och vattenförvaltning - GIS, landskapsanalys och miljöövervakning - Geokemi - Maringeologi Utbildningen avslutas med ett 10 eller 20 poängs examensarbete. Ämnet för examensarbetet kan kopplas till någon av institionernas forskningsinriktningar eller till en myndighets, ett företags eller en organisations verksamhet, i Sverige eller utomlands.

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Se även www.geo.su.se/geovetarlinjen

Läs hela beskrivningen