MATEMATISK-DATALOGISKA LINJEN, 240 hp

Grundnivå

Fakta

Fakta saknas
Programkod NMADM

Utbildningsplan

Beskrivning

Matematisk-datalogiska linjen ger en bred matematisk-datalogisk utbildning och omfattar 160 poäng (4 år), men kan också avslutas efter 120 poäng (3 år). De första 70 poängen (basblocket) är gemensamt för alla studenter på linjen. Därefter väljer …

Matematisk-datalogiska linjen ger en bred matematisk-datalogisk utbildning och omfattar 160 poäng (4 år), men kan också avslutas efter 120 poäng (3 år). De första 70 poängen (basblocket) är gemensamt för alla studenter på linjen. Därefter väljer du inriktning mot datalogi, matematik, matematisk statistik, beräkningsteknik eller nationalekonomi. Under linjens sista år har du viss frihet att välja kurser efter eget önskemål, vilket ger stora möjligheter att sätta en personlig prägel på utbildningen genom inslag av t ex språk eller ekonomi. Matematikutbildning är lämplig för verksamheter där avancerad matematisk metodik kommer till användning, t ex numeriska beräkningar inom teknik och naturvetenskap, utveckling av modeller för olika tillämpningar, sannolikhetskalkyler, statistiskt utrednings- och prognosarbete, arbete som försäkringsmatematiker samt vissa typer av samhällsplanering. Tänkbara arbetsplatser är bl a statliga och kommunala myndigheter samt större företag. Kvalificerade statistiker efterfrågas regelbundet av t ex Statistiska centralbyrån (SCB), försäkringsbolag och företag inom läkemedelsbranschen. På inriktningen mot nationalekonomi läser du 60 poäng i nationalekonomi och 20 poäng valfria kurser i t ex national- eller företagsekonomi, juridik, språk eller matematik. Det finns en god arbetsmarknad för ekonomer med gedigen matematisk utbildning. Utbildningen kan även leda till arbete inom undervisning och forskning i huvudämnet, vanligen matematik, matematisk statistik eller beräkningsteknik. Det sistnämnda ämnet, som är metodvetenskapen för numeriska beräkningar inom teknik och naturvetenskap, innehåller bl a numeriska experiment och programvaruutveckling. Särskilt viktiga är metoder för studier av hur små ändringar i data sprider sig till resultaten. Inom ämnet datalogi studerar du grundläggande verktyg och metoder för datorer. Utbildningen består av kurser i bl a objektorienterad programmering, moderna datorsystems uppbyggnad, databashantering och mjukvarukonstruktion. En stor andel i kurserna utgörs av praktiska övningar, i grupp eller enskilt. I det växande IT-samhället finns behov av personer med mycket goda kunskaper i datalogi, därför hittar man dataloger inom alla sektorer på arbetsmarknaden. De flesta dataloger arbetar med utveckling och konsultverksamhet, företrädesvis inom den privata sektorn, men även inom forskning och utbildning. Vid Nada (Institutionen för numerisk analys och datalogi), belägen på Tekniska högskolan (KTH), som ansvarar för datalogiinriktningen, och inriktningen mot beräkningsteknik, bedrivs forskning och forskarutbildning inom bl a de datalogiska områdena bildanalys, neuronnätmodeller, algebraiska programkonstruktionsmetoder och människa-datorinteraktion. Läs vidare om detta i tidningen ´Datorer i fokus ? informationsteknologi i människans tjänst´ som, tillsammans med informationsbladet ´Studievägar till Nada´, är nedladdningsbar i pdf-format från www.nada.kth.se/om/trycksak/fokus/ Information om läsårets kursutbud m m vid matematiska institutionen och Nada finns i pdf-format på www.nada.kth.se/student-info/svl-su/info/

Antagning görs av Verket för högskoleservice (VHS). Anmälan kan du göra direkt via www.studera.nu eller genom VHS anmälningsblankett som kan beställas på nummer 08-613 99 00 eller på studera.nu

Ytterligare uppgifter lämnas av studievägledaren vid matematiska institutionen respektive vid Nada. Se även www.math.su.se respektive www.nada.kth.se

Läs hela beskrivningen