SVA III: Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - kandidatkurs, 15 hp

Grundnivå

Beskrivning

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Inom denna inriktning finns t.ex. möjlighet att studera språkanvändning i olika situationer, exempelvis texter och samtal i skola, högre u…

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Inom denna inriktning finns t.ex. möjlighet att studera språkanvändning i olika situationer, exempelvis texter och samtal i skola, högre utbildning, samhälle och arbetsliv; språkpolitik och samspelet mellan språk och samhälle samt testning och bedömning av språkfärdighet. Examensarbetet omfattar planering, genomförande, rapportering och försvar av det egna arbetet samt opposition på en annan students examensarbete. Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledaren.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Språk

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet. ...

Språk öppnar dörrar till andra kulturer, till upplevelser, till affärskontakter och samarbeten mellan länder. Vid Stockholms universitet kan du läsa närmare 30 olika språk. Du kan även läsa mer teoretiska ämnen såsom lingvistik och tvåspråkighet.

Studier i språk kan leda in till en mängd olika yrken, alltifrån undervisning och forskning till arbete inom stadsförvaltning, industri, handel och turism.

Mer om Språk

Ämne

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett stort och brett ämnesområde. Tonvikten ligger på hur andraspråksinlärning går till och hur inlärningen bäst stöds i undervisningen. Du får kunskaper om hur sociala, psykologiska och individuella faktorer påverkar hur man lär sig språk. Genom att jämföra olika språk med varandra lär du dig om likheter, skillnader och släktskap mellan världens språk och om vad som är specifikt för svenskan. På kurserna tar vi upp funktionella och sociala perspektiv på andraspråksanvändning i tal och skrift. Du lär dig att analysera talspråk och skriftliga textprov och får arbeta med frågor om läs och skrivutveckling i flerspråkigt perspektiv samt bedömning av svenska som andraspråk. I språk och kulturmöten är begrepp som identitet, tillhörighet och etnicitet viktiga, och du lär dig att relatera dessa begrepp till inlärningssituationer. OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i svenska som andraspråk är värdefulla inom alla yrkesområden som har med människor att göra. För lärare med kompetens i svenska som andraspråk är arbetsmarknaden bred. Du får möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar och med helt olika bakgrund inom bland annat grund och gymnasieskolan, Komvux och SFI.

EXAMEN su.se/examen

Svenska som andraspråk