Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap, 7.5 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Kursen behandlar olika typer av laborativa inslag i undervisning i högstadiets och gymnasiets naturvetenskapliga ämnen och hur dessa kan relateras till olika kunskapsmål och syften både inom och mellan de naturvetenskapliga ämnena, elevers lärande…

Kursen behandlar olika typer av laborativa inslag i undervisning i högstadiets och gymnasiets naturvetenskapliga ämnen och hur dessa kan relateras till olika kunskapsmål och syften både inom och mellan de naturvetenskapliga ämnena, elevers lärande i samband med laborativ undervisning, planering av undervisning med laborativa inslag samt bedömning av processer och produkter i samband med laborativa inslag inklusive olika former av dokumentation och skrivande. Exempel på laborativa inslag diskuteras och hur traditionella laborationer kan modifieras och utvecklas på olika sätt samt när och varför det är lämpligt. Den historiska utvecklingen av laborativa inslag i skolans naturvetenskapsundervisning behandlas översiktligt.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du …

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Mer om Naturvetenskap och matematik

Ämne

Naturvetenskapsämnenas didaktik

Didaktiken behandlar frågor om undervisning, kunskapsbildning och lärande. I naturvetenskapliga ämnen är undervisningens syften att utbilda framtida naturvetare och att ge alla elever kunskaper som behövs för att fungera som aktiva samhällsmedborgare. I förskolan handlar lärarens roll främst om att kunna stimulera barns utforskande och undersökande. För lärare i naturvetenskapliga ämnen i skolan finns frågor om vilka ämnesområden som ska prioriteras och hur innehållet ska behandlas i förhållande till krav i styrdokument och till elevers intressen och förväntningar. Hur kommuniceras naturvetenskap och hur blir den användbar i andra sammanhang? De frågor som uppstår inom skolans och förskolans undervisning rör sig inte bara om undervisningens innehåll och utformning, utan även om andra faktorer som påverkar elevers lärande. Vilken roll spelar elevers attityder till ämnena, etnicitet, genus eller identitetsfrågor för undervisning och lärande i naturvetenskap? De kurser som erbjuds har en direkt användbarhet i undervisning eller förskoleverksamhet som syftar till att fördjupa professionskunskapen och kan utgöra en grund för fördjupade studier i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik.

Naturvetenskapsämnenas didaktik