Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada, 90 hp

Avancerad nivå

Beskrivning


Klicka på “Läs hela beskrivningen” innan du ansöker. Det finns dokument du behöver bifoga till din ansökan.Här berättar våra alumner om programmet:

<iframe width=”56…


Klicka på “Läs hela beskrivningen” innan du ansöker. Det finns dokument du behöver bifoga till din ansökan.Här berättar våra alumner om programmet:


Klicka här för att se filmen på Youtube
Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada, är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen. Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Det innebär arbete i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning. Utbildningens inriktning är en yrkeskompetens som bl a innefattar:
  • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk – och begreppsutveckling;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
  • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
  • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.
Antalet dagar på campus varierar mellan 10-12 beroende på termin.

Så här söker du

Ansökan görs i två steg:
1) Mellan 16/3 och 15/4 klickar du på knappen Ansök längre ner på sidan och följer anvisningarna på antagning.se.
2) Efter du gjort din digitala ansökan skickar du in samtliga handlingar som styrker din behörighet med posten till Antagningen.

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs att du har särskild behörighet för att antas till Speciallärarprogrammet. Längre ner på den här sidan, vid rubriken särskild behörighet, hittar du vilka behörighetskrav du behöver uppfylla. Du behöver styrka samtliga behörighetskrav genom att skicka in handlingar med post till antagningen.
OBS! För att styrka din yrkeserfarenhet räcker det inte med anställningsbevis, arbetsintyg eller lönespecifikation.
Du behöver skicka in ett intyg om särskild yrkeslivserfarenhet: Klicka här för att ladda hem intyget.


Skicka samtliga handlingar till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Om du saknar formell behörighet

Du kan ansöka om reell kompetens om du saknar den formella behörigheten. Universitetet värderar då dina samlade kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara av den utbildning du söker – läs mer på: Om du saknar behörighet.

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Specialpedagogik

Specialpedagogik

Utbildning i specialpedagogik har som mål att utveckla förmågan att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd och skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Allas rätt att utvecklas och lära måste uppmärksammas och villkoren i pedagogiska miljöer kritiskt granskas, speciellt när det gäller människor med funktionsnedsättning och/eller som befinner sig i svåra sociala sammanhang. Specialpedagogisk utbildning vilar på forskning med bred tvärvetenskaplig grund. Utbildningarna i specialpedagogik ger dig möjlighet att utveckla din pedagogiska förmåga, för att skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Studier i specialpedagogik sker mot bakgrund av gällande utbildningspolitik, förändringar i samhället, individers sociala situation, olika funktionsnedsättningar, mångfald och genus.

I våra kurser och program får du redskap att analysera barns och ungdomars risksituationer och hur du och andra kan förhindra att sådana situationer uppstår. De fristående kurserna och programmen vänder sig till alla som är intresserade av specialpedagogiska frågor. Speciallärarprogrammet, 90 hp, riktar sig till lärare som vill fördjupa och spetsa sin pedagogiska och didaktiska kompetens med inriktning mot barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, 90 hp, riktar sig till lärare som vill arbeta med specialpedagogiska frågor tillsammans med kollegiet och ledning och bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

ARBETSMARKNAD Det finns idag en stor efterfrågan på personer med specialpedagogisk kunskap, dels om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd, dels med kunskap om frågor som rör social rättvisa och likvärdighetsproblematik inom pedagogisk, social och specialpedagogisk verksamhet.

EXAMEN Du kan endast få en examen med specialpedagogik som huvudområde på avancerad nivå. Fristående kurser i specialpedagogik kan ingå som en del i din kandidatexamen. För att få en masterexamen läser du Masterprogrammet i specialpedagogik. Du som är behörig lärare kan läsa Speciallärarprogrammet, som är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå vilken leder till en speciallärarexamen. Här väljer du specialisering mot dövhet eller hörselskada, matematikutveckling, synskada, utvecklingsstörning eller språk, skriv och läsutveckling. Du kan också välja att läsa Specialpedagogprogrammet, som leder till en specialpedagogexamen.

Specialpedagogik

Utbildningstillfällen

Det finns inga tillfällen.