Synnedsättning ur olika perspektiv, 7.5 hp

Avancerad nivå

Beskrivning

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om synnedsättning ur både ett medicinskt, psykologiskt och också ett samhälleligt perspektiv.

Kursen ger en överblick över syn och synfunktion och vanliga orsaker till synnedsättning förr och …

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om synnedsättning ur både ett medicinskt, psykologiskt och också ett samhälleligt perspektiv.

Kursen ger en överblick över syn och synfunktion och vanliga orsaker till synnedsättning förr och nu och kring undervisning av elever med synnedsättning ur ett historiskt perspektiv. Du får också en ökad förståelse för vilka konsekvenser för lärande och delaktighet synnedsättning, med och utan ytterligare funktionsnedsättning, och etiska frågor och rättigheter i samhället för barn med synnedsättning.

Undervisningen organiseras genom campusförlagda föreläsningar och litteraturseminarier samt skriftliga, gruppvisa och individuella arbeten. Kursen läses tillsammans med programstudenter som läser till speciallärare med inriktning syn.

Du som har lärarexamen och önskar fördjupa dig ytterligare efter genomgången kurs kan även söka kursen Didaktiska villkor för elever med synnedsättning, 15 hp (UQ531F)

Läs hela beskrivningen

Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

...

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Mer om Människa, juridik, politik och samhälle

Ämne

Specialpedagogik

Specialpedagogik

Utbildning i specialpedagogik har som mål att utveckla förmågan att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd och skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Allas rätt att utvecklas och lära måste uppmärksammas och villkoren i pedagogiska miljöer kritiskt granskas, speciellt när det gäller människor med funktionsnedsättning och/eller som befinner sig i svåra sociala sammanhang. Specialpedagogisk utbildning vilar på forskning med bred tvärvetenskaplig grund. Utbildningarna i specialpedagogik ger dig möjlighet att utveckla din pedagogiska förmåga, för att skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Studier i specialpedagogik sker mot bakgrund av gällande utbildningspolitik, förändringar i samhället, individers sociala situation, olika funktionsnedsättningar, mångfald och genus.

I våra kurser och program får du redskap att analysera barns och ungdomars risksituationer och hur du och andra kan förhindra att sådana situationer uppstår. De fristående kurserna och programmen vänder sig till alla som är intresserade av specialpedagogiska frågor. Speciallärarprogrammet, 90 hp, riktar sig till lärare som vill fördjupa och spetsa sin pedagogiska och didaktiska kompetens med inriktning mot barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, 90 hp, riktar sig till lärare som vill arbeta med specialpedagogiska frågor tillsammans med kollegiet och ledning och bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

ARBETSMARKNAD Det finns idag en stor efterfrågan på personer med specialpedagogisk kunskap, dels om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd, dels med kunskap om frågor som rör social rättvisa och likvärdighetsproblematik inom pedagogisk, social och specialpedagogisk verksamhet.

EXAMEN su.se/examen

Specialpedagogik